ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการออกความคิดเห็นเยาวชนของชาติซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไปนั้นจะต้อง เรียนรู้เรื่องการใช้สิทธิ ใช้ความคิดของตนเองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทาง อ้อมการมีกิจกรรมสภานักเรียนจึงเป็นการมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยนักเรียนทุกคนมีสิทธิมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมีสิทธิเสรีภาพที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยว กับการทำงานของสภานักเรียน
        กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานที่เป็นระบบและมีรูปแบบเชิง บริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความคิดในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของนักเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภานักเรียน
        ๑. เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน
        ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
        ๓. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
        ๔. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนอื่นๆในการกระทำใดๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
        ๕. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย
บทบาทและหน้าที่ของสภานักเรียนโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
        ๑. ประสานงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อแจ้งให้นักเรียนในโรงเรียนทราบ
        ๒.สอดส่องดูแลประพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตัวอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน
        ๓. ควบคุมการเดินแถวไป – กลับของนักเรียน เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ในการปฏิบัติตามกฎจราจร
        ๔. ควบคุมการดูแลระเบียบแถวหน้าเสาธง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
        ๕. ตรวจความสะอาดการทำงานของกลุ่มต่างๆในการปฏิบัติกิจกรรมเวรทำความสะอาดกลุ่มภาคเช้า
        ๖. ควบคุมดูแลการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
        ๗. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้นักเรียน และชุมชนทราบ