ว่าด้วย  “สภานักเรียนโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี” พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี พ.ศ. ๒๕๕๔”  คำจำกัดความในระเบียบนี้มีดังนี้
        “ สภานักเรียน ”     หมายถึง สภานักเรียนโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
      “ สมาชิกสภานักเรียน” หมายถึง สมาชิกสภานักเรียนที่ได้จากการเลือกตั้ง  
      “ กรรมการนักเรียน ” หมายถึง สมาชิกสภานักเรียนที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบในหน้าที่ตามโครงสร้าง
          ของระเบียบนี้
      “ ที่ปรึกษา         หมายถึง  ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน
      “ ผู้อำนวยการ ”    หมายถึง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ได้แบ่งออกเป็น ๔ บท ดังนี้
  บทที่ ๑ ว่าด้วยสภานักเรียน
ข้อ ๓ การได้มาของสภานักเรียน  คือ
   ๓.๑ การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการบริหารสภานักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ ์ และวิธีการที่โรงเรียน กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการเช่นว่านี้ให้คลุมถึง
    ๑. เกณฑ์คำนวณสมาชิก
๒. วิธีหาเสียง วิธีลงคะแนน และวิธีนับคะแนน
๓. การประกาศผล
  ๓.๒ ผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. เป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๒. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผู้รับรองความสามารถในการปฏิบัติงานสังคมไม่น้อยกว่า ๑๐ คน โดยผู้รับรองต้องเป็นครู ๒ คน
 และนักเรียน ๘ คน
๓. เป็นผู้มีความตั้งใจและสนใจต่องานสภานักเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.  ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ ในปีการศึกษา 2555 
  ๓.๓ สภานักเรียนให้มีวาระคราวละ ๑ ปี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมิถุนายน และให้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป คณะกรรมการผู้แทนนักเรียนซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการเลือกตั้งหรือการแต่ง ตั้งอีกก็ได้
ข้อ ๔ ให้มีการประชุมสภานักเรียนนัดแรกทันทีที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้อำนวยการ  
ข้อ ๕ ให้มีการประชุมสภานักเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง แต่หากมีเรื่องเร่งด่วนให้มีการประชุมสมัยวิสามัญได้ตามความจำเป็น
ข้อ ๖ ให้สภานักเรียนมีสิทธิ์เสนอเพื่อการพัฒนาการศึกษาหรือกิจกรรมของโรงเรียนจาก ผู้อำนวยการตามความเหมาะสม โดยผ่านคณะครูที่ปรึกษา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการที่เห็นด้วยตามข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ ก็ได้
  บทที่  ๒  ว่าด้วยกรรมการนักเรียน
 ข้อ ๗ ให้มีกรรมการนักเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมของสภานักเรียนขึ้น ๑ ชุด ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
  ๗.๑ ประธานสภานักเรียน, รองประธานสภานักเรียน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, หัวหน้าฝ่ายอนามัย หัวหน้าฝ่ายกีฬา
และนันทนาการ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก หัวหน้าฝ่ายปฏิคม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม และเลขานุการ
มีครูที่ปรึกษา ๒ คน
  ๗.๒  ให้แต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
    (๑)  ประธานนักเรียน
   

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนทั้งหมด และให้ทำหน้าที่จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
มีการบอกแถว  นำสวดมนต์ และควบคุมนักเรียนทั้งหมดให้อยู่ในระเบียบวินัยตลอดเวลาในขณะที่ทำกิจกรรม หน้าเสาธง

    (๒)  รองประธานนักเรียน 
   

ทำหน้าที่แทนประธานนักเรียน เมื่อประธานนักเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบช่วยเหลือประธานกรรมการนักเรียน ให้เกิดความร่วมมือที่ดีของสมาชิก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

    (๓) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
   

มีหน้าที่รับผิดชอบ การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา และการอบรมให้ความรู้และรับความรู้ต่าง ๆ

    (๔) หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   

มีหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนทั้งหมดให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ตลอดจนการดูแลไม่ให้นักเรียนมีการทะเลาะวิวาทกัน  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

    (๕) หัวหน้าฝ่ายอนามัย
   

 ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ควบคุมดูแลการแปรงฟันประจำวัน การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักของแต่ละชั้น

    (๖) หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
   

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ งานกิจการหน้าเสาธง งานกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมหน้าเสาธง

    (๗) หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก 
   

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  เหรัญญิกมีหน้าที่ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน การรับเงินฝากจากสมาชิก รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเรียบร้อยและงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

    (๘) หัวหน้าฝ่ายปฏิคม 
   

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ให้การต้อนรับแขกที่มาร่วมกิจกรรม  จัดหาของขวัญหรือของที่ระลึก ดูแล จัดเตรียมห้องประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุมของคณะกรรมการสภานักเรียนและงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

    (๙) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  
   

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ติดต่อแจ้งข่าวสารระหว่างสภานักเรียน กับคณะครูและนักเรียน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของ
สภานักเรียน บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียน งานเสียงตามสายประจำวัน  และงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

    (๑๐) หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
   

ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ งานทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน งานปลูกต้นไม้ งานต้นไม้พูดได้  และงานอื่นตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

    (๑๑)  หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
   

ให้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเข้าค่ายพุทธบุตร

    (๑๒)  งานเลขานุการ
   

ให้มีหน้าที่ระเบียบวาระการประชุม การเรียกประชุมสภานักเรียน โดยกำหนดระเบียบ วาระเรื่องที่ประชุม ตลอดทั้งวันเวลา
และสถานที่ ส่งให้กรรมการอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนการประชุมและการรายงานการประชุม

ข้อ ๘ ให้มีอนุกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อช่วยดำเนินการกิจกรรมให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
    (๑) ฝ่ายวิชาการ 
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปกครองมีจำนวน ๓ คน มีหัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นประธานอนุกรรมการ และให้มีหน้าที่ช่วยเหลือ กิจกรรมของกรรมการนักเรียนที่ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการฝ่ายปกครองและให้มีครูฝ่ายปกครองเป็นที่ปรึกษา ๑ คน

    (๒) ฝ่ายปกครอง 
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัยมีจำนวน ๓ คน มีหัวหน้าฝ่ายอนามัยเป็นประธานอนุกรรมการ ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการนักเรียน ฝ่ายอนามัย โดยมีครูที่ปรึกษา ๑ คน

    (๓) ฝ่ายอนามัย
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัยมีจำนวน ๓ คน มีหัวหน้าฝ่ายอนามัยเป็นประธานอนุกรรมการ ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการนักเรียน ฝ่ายอนามัย โดยมีครูที่ปรึกษา ๑ คน

    (๔) ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการจำนวน ๓ คน มีหัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการเป็นประธานอนุกรรมการ  ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการนักเรียน ฝ่ายกีฬาและนันทนาการโดยมีครูที่ปรึกษา ๑ คน

    (๕) ฝ่ายเหรัญญิก
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก จำนวน ๓ คน มีหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิกเป็นประธานอนุกรรมการ  ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการนักเรียน ฝ่ายเหรัญญิกโดยมีครูที่ปรึกษา ๑ คน

     (๖) ฝ่ายปฏิคม
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม  จำนวน ๓ คน มีหัวหน้าฝ่ายปฏิคมเป็นประธานอนุกรรมการ  ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฏิคมโดยมีครูที่ปรึกษา ๑ คน

    (๗) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   จำนวน ๓ คน มีหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ  ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการนักเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีครูที่ปรึกษา ๑ คน

     (๘)  ฝ่ายอาคารสถานที่ 
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ จำนวน ๓ คน มีหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่เป็นประธานอนุกรรมการ  ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่โดยมีครูที่ปรึกษา ๑ คน

     (๙) ฝ่ายวัฒนธรรม
   

ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวัฒนธรรม  จำนวน๓ คน มีหัวหน้าวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ  ให้มีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการนักเรียน ฝ่ายวัฒนธณรมโดยมีครูที่ปรึกษา ๑ คน

  บทที่ ๓ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนักเรียนและการเลือกตั้งซ่อม
ข้อ กรรมการนักเรียนพ้นจากตำแหน่งด้วยสาเหตุดังนี้
    (๑) หมดวาระใน ๑ ปีการศึกษา
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายโรงเรียน
(๔) ที่ประชุมสภานักเรียนลงมติ ๒ ใน ๓ ให้ออก ด้วยเหตุที่ไม่สามารถให้ทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพได้
(๕) ครูที่ปรึกษาโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการให้ออกด้วยเหตุบกพร่องต่อหน้าที่
ข้อ  ๑  เมื่อกรรมการนักเรียนพ้นจากหน้าที่  ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน ๑ สัปดาห์ และให้มีหน้าที่แทนกรรมการที่ออกไป
  บทที่  ๔  ทั่วไป
ข้อ ๑๑ ให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียนรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ ให้เริ่มใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
 
  ลงชื่อ  
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี