การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ

กิจกรรมรณรงค์หยุดสูบบุหรี่ ในวันงดสุบบุหรี่โลก
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ


การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ชมภาพ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดฯ
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ

การแข่งขันกีฬาศูนย์ภูหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๓ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ

คณะกรรมการสภานักเรียน นำนักเรียน ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดซัยเศราฐีวนาราม ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพ

เด็กหญิงน้ำฝน ดาศรี ประธานสภานักเรียนฯ
ดำเนินพิธีการในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ

ผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัฒถ์
ครธครูนักเรียนโรงเรียนวัดนากระรอก สพป.ชลบุรี เขต ๒
ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
๒ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ

นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ รอง ผอ.สพป.อุบลฯ เขต ๔ ประธานกรรมการประเมินสภานักเรียนต้นแบบ
ระดับประเทศ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย
นายสมชาย อุมะวรรณ รอง ผอ.สพม. เขต ๒๒
นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ ผอ.รร.วัดนากระรอก สพป.ชลบุรีเขต ๒ และ
นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากสำนักพัฒนากิจการนักเรียน สพฐ.
เข้าประเมินการประเมินสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศ
๒๒ สิงหาคมคม ๒๕๕๕ ชมภาพ


สภานักเรียนฯ
ศึกษาดูงาน อาเซียน ที่ โรงเรียน้บานหนองคู
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ชมภาพ


ชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนสภานักเรียน เป็นตัวแทน สพป.นครราชสีมาเขต๔ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒
ชมภาพ

สภานักเรียน ออกสร้างเครือข่าย
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔
สพป.นครราชสีมา เขต ๔ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
ชมภาพ

สภานักเรียน ออกสร้างเครือข่าย
ณ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐
สพป.นครราชสีมา เขต ๔ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
ชมภาพ

สภานักเรียน จัดกิจกรรมอนุรัษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันลอยกระทง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ชมภาพ


สภานักเรียน ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๖๒ ณ จังหวัดชัยภูมิ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
ชมภาพ


สภานักเรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง   อำเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา(๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕) ชมภาพ